Ondernemingsgegevens


La Cave aux Bulles BV

Rijnkaai 17 , 2000 Antwerpen , België

info@lacaveauxbulles.com
GSM 0491 34 21 56
O.Nr. 0642.698.541

BTW BE 0642.698.541

Rek.nr.: BE51 7370 4403 0262 - KREDBEBB


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van La Cave aux Bulles, een BVBA met maatschappelijke zetel te Rijnkaai 17, 2000 Antwerpen, BTW BE 0642.698.541, RPR Leuven, (hierna "LCAB" genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van LCAB moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LCAB aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LCAB niet. LCAB is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LCAB is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. volumes, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LCAB. LCAB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Om een product te kopen voegt u het toe aan uw "wijnmandje". Vervolgens vult u uw persoons- en facturatiegegevens in op het formulier en u kiest ook een wijze en een plaats van levering, bij u thuis of op kantoor. Tijdens de laatste stap van het bestelproces krijgt u een samenvattende pagina te zien, waarna u gevraagd wordt om in te stemmen met onze Algemene Verkoopvoorwaarden en om uw betaling te bevestigen door de knop met de vermelding ‘Betalen’ aan te klikken.

Bij een eerste bestelling kan de Koper zich op de Internetsite registreren (niet verplicht). Als de Koper al geregistreerd is moet hij/zij enkel nog zijn of haar e-mailadres en wachtwoord invoeren. Tijdens de registratie zal van de Koper de nodige informatie gevraagd worden om desgevallend de levering van de bestelde producten mogelijk te maken. Als de Koper opteert voor levering aan huis of op kantoor is het belangrijk om een volledig en correct adres in België door te geven waar de goederen kunnen worden afgeleverd. De Verkoper dient erover te waken dat de informatie die in het kader van de registratie wordt meegedeeld in een strikte vertrouwelijkheid wordt gebruikt. De Koper is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn klantenrekening en dat tot het desactiveren ervan.

De Koper verbindt er zich toe tijdens de registratie volledige en correcte informatie door te geven en LCAB op de hoogte te brengen van elke wijziging. De Koper is aansprakelijk voor elke vorm van schade die het gevolg zou zijn van foutieve, bedrieglijke of onvolledige informatie. De Koper is ook als enige aansprakelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord en voor het volledig en correct karakter van de gegevens die bij het aanmaken van een gebruikersnaam worden verstrekt. Elke vorm van fraude of misbruik zal door LCAB gerechtelijk kunnen worden vervolgd.

LCAB behoudt zich op elk moment het recht voor om een registratie, een bestaande klantenrekening of een gemaakte bestelling te weigeren of in te trekken en dat zonder opgave van redenen, als er aanwijzingen zijn van fraude, bedrog of een niet-conform gebruik van de website.

LCAB heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Bestellingen plaatst u per fles of een veelvoud hiervan.

Bestellingen worden uitsluitend geleverd in België.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. LCAB behoudt zich het recht voor om ingeval van twijfel deze leeftijdsvoorwaarde te verifiëren aan de hand van een kopie van de identiteitskaart.


Artikel 5 : Betaling

1. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

   • via kredietkaart
   • via bankkaart
   • via overschrijving op rekeningnummer BE51 7370 4403 0262
   • Cadeaubon

2. Met het oog op de veiligheid van de online-betalingen en van uw persoonlijke gegevens worden de gegevens over de transactie gecodeerd met een SSL-technologie die over het net wordt verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het ‘slot’ in de adresbalk van uw browser.


Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België.

De levering gebeurt door transportbedrijf Sending Wines (vervoerskosten vermeld op bestelformulier).

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Datum van levering kan aangepast worden in functie van de jaarlijkse vakantie.

Elke zichtbare beschadiging van goederen of een andere tekortkoming bij de levering moet door de Klant binnen de 48 uur schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) worden gemeld aan LCAB.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door LCAB was geboden.

Indien u opteert voor levering aan huis of op kantoor, met onlinebetaling, zal uw bestelling volledig zijn en komt de overeenkomst tot stand, zodra wij via e-mail uw bestelling bevestigd hebben en van de uitgever van de kredietkaart (Visa/Mastercard) de bevestiging hebben gekregen van uw transactie. Zodra de bestelling bevestigd is kan ze door de Koper niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling indien de vertragingen te wijten zijn aan een geweigerde betaling door de uitgever van uw kaart.

Een levering van bestelde maar niet geheel betaalde producten is uitgesloten.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LCAB.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant La Cave aux Bulles bvba, Rijnkaai 17, 2000 Antwerpen, België via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van een modelformulier voor herroeping (download). Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LCAB heeft meegedeeld, terugzenden aan La Cave aux Bulles, Rijnkaai 17, 2000 Antwerpen, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan LCAB terugsturen. Indien de teruggestuurde goederen op een of andere manier in waarde zijn verminderd behoudt LCAB zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor deze waardevermindering.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal LCAB alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door LCAB geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

LCAB betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

   • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
   • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
   • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, verkeerde levering, etc. ) dient de klant onmiddellijk bij levering voorbehoud te maken, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 14 dagen na levering La Cave aux Bulles BVBA hiervan per e-mail in kennis te stellen.

LCAB staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Om beroep te doen op deze garantie dient de Klant het aankoopbewijs van LCAB voor te leggen. Het is aangeraden de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van LCAB en de artikelen op zijn kosten terug te sturen naar LCAB conform de hem verstrekte onderrichtingen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van LCAB is bereikbaar op het telefoonnummer +32 491 34 21 56, via e-mail op info@lacaveauxbulles.com of per post op het volgende adres La Cave aux Bulles, Rijnkaai 17 te 2000 Antwerpen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Privacy

La Cave aux Bulles (LCAB) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u steeds terecht bij La Cave aux Bulles met haar zaakvoerders Michel De Witte en Carine Vanderwegen op info@lacaveauxbulles.com.

Verwerkingsdoeleinden

LCAB verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen en uitvoeren van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, versturen van nieuwsbrieven).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder vorm van

   • a. toestemming.
   • b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
   • c. noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
   • d. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a. (toestemming) heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen dan LCAB binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LCAB verbonden zijn of met enige andere partner van LCAB.

LCAB garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (op gebied van boekhouding bedraagt dit 7 jaar).

Bestellingen via website, mailing of andere kanalen worden na 3 maand gewist.

Recht van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn verzamelde persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken of gegevens laten overdragen en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.a. Daarenboven kan de klant automatische profilering en besluitvorming weigeren.

Bovendien heeft de klant het wettelijk recht op inzage en/of om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen (en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap). Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LCAB, Rijnkaai 17, 2000 Antwerpen, info@lacaveauxbulles.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

   • Zelf de instellingen van zijn klantaccount te beheren en aan te passen (=de klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord). Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen m.a.w. LCAB heeft dus geen toegang tot het paswoord van de klant.
   • Een e-mail te versturen naar het volgend e-mailadres: info@lacaveauxbulles.com.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

LCAB houdt online (anonieme via Google Analytics) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite www.lacaveauxbulles.com in welke mate bezocht worden.

Klacht

De klant beschikt ten allen tijde over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).


Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door LCAB om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LCAB. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

De relatie tussen LCAB en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd.

Partijen kunnen er ook voor opteren om hun geschil te laten beslechten door een onafhankelijk geschillenorgaan via het Online Dispute Resolution Platform dat bereikt is via de link https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...

Kerstmis? Vaderdag? House warming?

Met champagne scoor je bij elke gelegenheid!

Koop een cadeaubon