PrivacyverklaringLa Cave aux Bulles (LCAB) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u steeds terecht bij La Cave aux Bulles met haar zaakvoerders Michel De Witte en Carine Vanderwegen op info@lacaveauxbulles.com.

Verwerkingsdoeleinden

LCAB verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen en uitvoeren van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, versturen van nieuwsbrieven).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder vorm van

a. toestemming.

b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

c. noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

d. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a. (toestemming) heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen dan LCAB binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LCAB verbonden zijn of met enige andere partner van LCAB.

LCAB garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (op gebied van boekhouding bedraagt dit 7 jaar).

Bestellingen via website, mailing of andere kanalen worden na max. 30 dagen gewist.

Recht van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn verzamelde persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken of gegevens laten overdragen en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.a. Daarenboven kan de klant automatische profilering en besluitvorming weigeren.

Bovendien heeft de klant het wettelijk recht op inzage en/of om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen (en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap). Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LCAB, Rijnkaai 17, 2000 B-Antwerpen, info@lacaveauxbulles.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van zijn klantaccount te beheren en aan te passen (=de klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord). Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen m.a.w. LCAB heeft dus geen toegang tot het paswoord van de klant.
  • Een e-mail te versturen naar het volgend e-mailadres: info@lacaveauxbulles.com.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

LCAB houdt online (anonieme via Google Analytics) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite www.lacaveauxbulles.com in welke mate bezocht worden.

Klacht

De klant beschikt ten allen tijde over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Kerstmis? Vaderdag? House warming?

Met champagne scoor je bij elke gelegenheid!

Koop een cadeaubon